Szolgáltatásaink felhasználásának feltételei

Biztosíték a személyes adatok védelméről

Regisztráció vagy a projekt szolgáltatásainak felhasználásánál mintaoneletrajz.hu személyes adatait kérjük Öntől.

Az Ön döntése

  • Személyes adatait bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja igényei szerint
  • A projekt újdonságairól szóló e-mailek küldését mintaoneletrajz.hu bármikor megszűntethetia minden ilyen e-mailben leírt szabályok szerint

Információk felhasználása

  • Szolgáltatásaink része, hogy lehet, de nem kötelező a reklámok megjelenítése
  • Minden adat és információ, melyet Ön közöl velünk, kizárólag olyan céllal kerülnek felhasználásra, melyek az Ön érdekeit szolgálják
  • Adatait használhatjuk továbbá arra, hogy informáljuk Önt az újdonságokról és más hasznos lehetőségekről mintaoneletrajz.hu

Elérhetőségek

  • Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal segítségül használva a web űrlapot

A szolgáltatás használatának feltételeinek elfogadása

A személyes adatok védelmének törvényének ismeretében engedélyezem, hogy a fent megadott személyi adataim felhasználásra kerüljenek a mintaoneletrajz.hu szervere által.

Ez az engedély meghatározatlan időre szól, amíg a szerződésben álló felek másképp meg nem egyeznek. A fehasználó által megosztott adatok csak a mintaoneletrajz.hu szervere álatl kerülnek feldolgozásra, harmadik fél nem férhet hozzá ezekhez az információkhoz. Egy önéletrajz létrehozása és letöltése (ábrázolása) 1200 HUF-be kerül, érintkezés / támogatás +420 777 955 235 NONSTOP, email: info@zivotopisonline.cz

Panaszok bejelentése

a. A panaszok rögzítésének módja
- Az Ügyfélnek a Szolgáltatót írásban késedelem nélkül (a panasz alapjául szolgáló körülmény felmerülésétől számított 24 órán belül) tájékoztatni kell a Szolgáltató nem megfelelő teljesítéséről; a panaszt adatokkal együtt közölni kell, az írásbeli panasz legalább az alábbiakat tartalmazza:
• Az Ügyfél családi- és utónevét (amennyiben az Ügyfél természetes személy), vagy cégnevet / egyéb nevet, és cégjegyzékszámot / nyilvántartási számot (amennyiben az Ügyfél szervezet)
• Azonosítási adatokat
• A hiba vagy panasz leírását
• A megoldási javaslatot a panaszra, figyelembe véve a felelősségre vonatkozó szabályokat
- Ha az Ügyfél által a Szolgáltató részére megküldött dokumentumok nem tartalmazzák a fenti információkat, akkor ezt nem lehet panasznak tekinteni.

b. Az írásbeli panaszt postai úton a Szolgáltató székhelyére kell megküldeni, amely egyben a panasz ügyintézésének helye, vagy a https://mintaoneletrajz.hu/hu/elerhetoseg.html oldalon történő bejelentkezéssel email-ben

A panaszok kezelésének módja és határideje


- A Szolgáltató szükségtelen késlekedés nélkül köteles intézkedni a fogyasztónak minősülő Ügyfél panasza (ideértve a hiba elhárítását) tekintetében, a hiba összetettségére és jellegére tekintettel megállapított határidőn belül, de nem később mint a panasz megtételétől számított 30 napon belül, kivéve ha a Szolgáltató és az Ügyfél ennél hosszabb időszakban állapodtak meg.
- A megküldött dokumentumok megvizsgálását követően a Szolgáltató a következő módokon kezelheti a panaszt:
• A panaszt jogszerűnek tekinti és a hiba kijavítása elvégezhető
• A panasz nem jogszerű
- Indokolatlan panasz esetén, a Szolgáltató jogosult az Ügyfélnek felszámítani azokat a levelezési és egyéb költségeket, amelyek a panasz ke
- Fogyasztó esetén a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az Ügyfélnek (amennyiben az Ügyfél fogyasztó) legkésőbb a panasz megválaszolására rendelkezésre álló határidőn belül (30 nap) megküldi – írásbeli panasz esetén – az érdemi válasszal együtt. Amennyiben a Szolgáltató a fogyasztó Ügyfél panaszát elutasítja annak indokolatlansága okán, akkor az elutasítást a Szolgáltató megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató 5 évig megőrzi és az ellenőrzést végző hatóságoknak kérésre bemutatja.

Szavatosság

a. A Szolgáltató felelős az Ügyfélnek a szolgáltatás teljesítésének hibáiért a jelen szerződésben meghatározott felelősségi szabályok szerint, különösen akkor, ha a szolgáltatás nem a megrendelt tartalomnak megfelelően került teljesítésre. Ebben az esetben az Ügyfél kérheti a Szolgáltatótól a hiba kijavítását, a szolgáltatás ellenértékének arányos leszállítását vagy elállhat a Szerződéstől.
b. A hibáról való értesítéssel vagy a hibáról való értesítést követően késlekedés nélkül, az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, hogy a hiba kijavítását, a szolgáltatás ellenértékének arányos leszállítását vagy a szerződéstől való elállást kéri. Az Ügyfél nem jogosult a kiválasztott kellékszavatossági jogot megváltoztatni a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiba kijavítását kérte, azonban később kiderül, hogy az nem javítható. Amennyiben a másik kellékszavatossági jogra való áttérés a Szolgáltatónak költséggel jár, akkor azt az Ügyfélnek meg kell fizetnie. Ha a Szolgáltató megfelelő időn belül elmulasztja a hibát kijavítani, vagy jelzi az Ügyfélnek, hogy nem fogja kijavítani a hibát, akkor a hiba kijavítása helyett az Ügyfél arányos árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén az Ügyfél nem állhat el a szerződéstől.
c. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hibát ha annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül az Ügyfél közli azt a Szolgáltatóval. Amennyiben az Ügyfél a hiba közlésével késlekedik és ebből kára származik, az nem hárítható át a Szolgáltatóra.
d. Az Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül el, amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági jogokat a teljesítéstől számított 2 éven belül érvényesítheti.
e. Az Ügyfél nem jogosult a nem megfelelő teljesítés miatt kellékszavatossági jogot érvényesíteni, ha a hibát maga okozta.
f. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy milyen mértékben és milyen időszak alatt köteles a nem megfelelő teljesítés esetén intézkednie. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Szolgáltató nevét, székhelyét, és az azonosításához szükséges információkat, illetve egyéb információkat. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekben olyan rendelkezés található, amely valamely kógens jogszabályi rendelkezésbe (amelytől eltérni a felek ilyen irányú megállapodása esetén sem lehet) ütközik, úgy a kógens jogszabályt kell alkalmazni.

SZEREPLŐ:
Michaela Karmazin
ID num: 88619630
VAT: CZ8855184162
Ivanovice 302E
621 00 Brno-Ivanovice
Czech Republic

Mintaönéletrajz.hu segítségével létre hoztam egy profi önéletrajzot 10 percen belül.

Mintaönéletrajz.hu segítségével létre hoztam egy szép, modern önéletrajzot 10 percen belül a Word-os gondok nélkül.

Mintaönéletrajz.hu segítségével
profi szinten bemutattam magam cégeknek és sikerült álmai állást szereznem ugyanúgy, ahogy 160.358más felhasználók is!